Görev Tanımı Formları

/Görev Tanımı Formları
Görev Tanımı Formları 2017-11-03T16:49:02+00:00
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Rektör
Personel Dekan

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

Görev, yetki ve sorumlulukları:

(1)Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

(2)Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personelini kapsayacak şekilde motivasyon, işbirliği, dayanışma, mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirecek yönde çalışmalar yapmak,

Fakülte birimlerini, personel ve öğrencileri kapsayacak şekilde sosyal kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin rektörlükle uyum içerisinde etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak,

Fakültenin uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, Uluslararasılaşma, kalite güvence ve akreditasyon konularında yürütülecek çalışmalara öncülük etmek ve bu hususlarda rektörlükle uyum içinde çalışmak,

Akademik personel, iş dünyası, toplum ve öğrencilerin görüş ve katkılarını da alarak eğitim- öğretim, bilimsel faaliyetler ve diğer hizmetlerin kalitesini artırma yönünde çalışmalar ve işbirlikleri yapmak,

(5)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,

Eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rol almak,

Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını düzenli olarak izlemek ve değerlendirmek, Fakültenin tanıtımının yapılması, öğretim elemanı ve öğrencilerin sektörle iletişim ve işbirliğinin kurulmasını sağlamak,

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Dekan Yardımcısı

(İdari ve Mali İşlerden Sorumlu)

Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. Ayrıca, fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olurlar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 4. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 5. Fakülte politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 6. Teknik/teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesini sağlamak.
 7. Fakültede genel gözetim ve denetim görevini yaparak ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve Dekana bilgi vermek
 8. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
 9. Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak, ilgili komisyonları oluşturmak.
 10. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 11. Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak.
 12. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.
 13. Fakülte ve Yönetim Kuruluna hazırlık yapmak ve kararlarını kontrol etmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 14. Fakültede iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 15. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak.
 16. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
 17. Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.
 18. Fakülte tarafından düzenlenecek resmi açılış, tören ve öğrenci etkinliklerini organize etmek.
 19. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 20. Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
 21. Dekan ve Rektörlük tarafından görevlendirilen komisyonlarda çalışmak.
 22. İlgili olduğu alanlarla ilgili yazışmaları takip etmek.
 23. Akreditasyon için ilgili belgeleri arşivlemek.
 24. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
 25. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Dekan Yardımcısı

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. Ayrıca, fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olurlar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 2. Fakültede genel gözetim ve denetim görevini yaparak ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve Dekana bilgi vermek
 3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 4. Fakülte ve Yönetim Kuruluna hazırlık yapmak ve kararlarını kontrol etmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 5. Ders programı yapmak.
 6. Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 7. Her eğitim-öğretim yılında ders verecek öğretim üyelerinin kataloğunun hazırlamasını sağlamak.
 8. Sınav programının ve notların ilan edilmesi ve listelerinin toplanmasını organize edilmesini sağlamak.
 9. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları takip etmek.
 10. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
 11. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 12. Bölüm / Anabilim Dalı Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 13. Öğrenci kayıtları ile ilgili sorunlara çözüm bulmak.
 14. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve rapor hazırlamak.
 15. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
 16. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
 17. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
 18. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
 19. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Fakülte Kurulu
  Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
     

Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu akademik bir organ Fakülte Kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini görüşerek kararlaştırmak,
 2.  Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 3.  Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Fakülte Yönetim Kurulu
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan

İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl içinde seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
 2. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
 3. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
 4. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
 5. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.
 6. Gerekli görüldüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 7. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer görevleri yapmaktır
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Fakülte Sekreteri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. Maddesi uyarınca, her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar Şef ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.

Fakülte sekreteri oy hakkı olmaksızın Fakültenin kurullarında raportörlük yaparlar. Fakülte sekreterleri ayrıca Fakülte İdari personelinin disiplin amirleridir.

 1. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemini Dekan ve Dekan Yardımcıları ile birlikte hazırlamak
 2. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak, kurul kararlarının yazımını sağlamak ve takip etmek, Fakültenin destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
 3. Dekan’ın yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevleri yerine getirmek.
 4. Mali ve taşınır işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapmak.
 5. Öğrenci işleri, mali işler, personel işleri, Kütüphane ve destek hizmetleri birimlerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek.
 6. Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli bilgi akışını sağlamak.
 7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak.
 8. Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak.
 9. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 10. Öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde öğrenim belgeleri düzenlemek.
 11. Gerekli evrakın onay ve tasdikini yapmak.
 12. Fakültede çalışan İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler personeli arasında iş bölümünü sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak.
 13. Fakülte Sekreteri; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı birinci derecede sorumludur.