T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Rektör
Personel Dekan

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

Görev, yetki ve sorumlulukları:

(1)Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

(2)Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personelini kapsayacak şekilde motivasyon, işbirliği, dayanışma, mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirecek yönde çalışmalar yapmak,

Fakülte birimlerini, personel ve öğrencileri kapsayacak şekilde sosyal kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin rektörlükle uyum içerisinde etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak,

Fakültenin uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, Uluslararasılaşma, kalite güvence ve akreditasyon konularında yürütülecek çalışmalara öncülük etmek ve bu hususlarda rektörlükle uyum içinde çalışmak,

Akademik personel, iş dünyası, toplum ve öğrencilerin görüş ve katkılarını da alarak eğitim- öğretim, bilimsel faaliyetler ve diğer hizmetlerin kalitesini artırma yönünde çalışmalar ve işbirlikleri yapmak,

(5)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,

Eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rol almak,

Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını düzenli olarak izlemek ve değerlendirmek, Fakültenin tanıtımının yapılması, öğretim elemanı ve öğrencilerin sektörle iletişim ve işbirliğinin kurulmasını sağlamak,

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Dekan Yardımcısı

(İdari ve Mali İşlerden Sorumlu)

Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. Ayrıca, fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olurlar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 4. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 5. Fakülte politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 6. Teknik/teknolojik ve fiziki altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesini sağlamak.
 7. Fakültede genel gözetim ve denetim görevini yaparak ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve Dekana bilgi vermek
 8. Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
 9. Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak, ilgili komisyonları oluşturmak.
 10. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 11. Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak.
 12. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.
 13. Fakülte ve Yönetim Kuruluna hazırlık yapmak ve kararlarını kontrol etmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 14. Fakültede iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 15. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak.
 16. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
 17. Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.
 18. Fakülte tarafından düzenlenecek resmi açılış, tören ve öğrenci etkinliklerini organize etmek.
 19. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 20. Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
 21. Dekan ve Rektörlük tarafından görevlendirilen komisyonlarda çalışmak.
 22. İlgili olduğu alanlarla ilgili yazışmaları takip etmek.
 23. Akreditasyon için ilgili belgeleri arşivlemek.
 24. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
 25. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Dekan Yardımcısı

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. Ayrıca, fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olurlar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 2. Fakültede genel gözetim ve denetim görevini yaparak ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve Dekana bilgi vermek
 3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 4. Fakülte ve Yönetim Kuruluna hazırlık yapmak ve kararlarını kontrol etmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 5. Ders programı yapmak.
 6. Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 7. Her eğitim-öğretim yılında ders verecek öğretim üyelerinin kataloğunun hazırlamasını sağlamak.
 8. Sınav programının ve notların ilan edilmesi ve listelerinin toplanmasını organize edilmesini sağlamak.
 9. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları takip etmek.
 10. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
 11. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 12. Bölüm / Anabilim Dalı Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 13. Öğrenci kayıtları ile ilgili sorunlara çözüm bulmak.
 14. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve rapor hazırlamak.
 15. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
 16. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
 17. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
 18. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
 19. ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Fakülte Kurulu
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan

Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu akademik bir organ Fakülte Kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini görüşerek kararlaştırmak,
 2.  Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 3.  Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Fakülte Yönetim Kurulu
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan

İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl içinde seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
 2. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
 3. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
 4. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
 5. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.
 6. Gerekli görüldüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 7. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer görevleri yapmaktır
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Dekanlık
Üst Yönetici/Yöneticileri Dekan
Personel Fakülte Sekreteri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. Maddesi uyarınca, her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar Şef ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.

Fakülte sekreteri oy hakkı olmaksızın Fakültenin kurullarında raportörlük yaparlar. Fakülte sekreterleri ayrıca Fakülte İdari personelinin disiplin amirleridir.

 1. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemini Dekan ve Dekan Yardımcıları ile birlikte hazırlamak
 2. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak, kurul kararlarının yazımını sağlamak ve takip etmek, Fakültenin destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
 3. Dekan’ın yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevleri yerine getirmek.
 4. Mali ve taşınır işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapmak.
 5. Öğrenci işleri, mali işler, personel işleri, Kütüphane ve destek hizmetleri birimlerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek.
 6. Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli bilgi akışını sağlamak.
 7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak.
 8. Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak.
 9. Çevre, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 10. Öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde öğrenim belgeleri düzenlemek.
 11. Gerekli evrakın onay ve tasdikini yapmak.
 12. Fakültede çalışan İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler personeli arasında iş bölümünü sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak.
 13. Fakülte Sekreteri; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı birinci derecede sorumludur.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Sekreterlik Birimi (Yazı İşleri)
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 

Yazı İşleri Şefi : Yazı İşleri ile ilgili tüm işlerin düzenli, sağlıklı ve zamanında yürütülmesinden, görevli memurların iş bölümünden ve denetlenmelerinden sorumludur. Büronun birici dereceden amiridir.

1- Fakülte Kurulu’nca, Karar alınması için ilgili bürolardan gelen (Personel İşleri Şefliği, Öğrenci İşleri Şefliği vb.) evrakların gündeminin hazırlanması (Gündem üzerindeki davetiye yazısının Dekan tarafından ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Fakülte Kurulu Üyelerine imza karşılığında teslim edilmesi) ve alınan Fakülte Kurulu Kararlarının yazılıp, üyelere imzalatıldıktan sonra ilgili bürolara yeniden teslim edilmesi, (2 nüsha halinde)

Fakülte Kurul Kararlarının muhafaza edilmesi için 2 nüsha şeklinde çıkartılması; 

–       Bir nüshası Ciltlenen ve diğer nüshası Klasöre takılan Fakülte Kurulu Kararlarının muhafaza edilmesi için Arşiv Birimine teslim edilmesi.

2- Fakülte Yönetim Kurulu’nca, Karar alınması için ilgili bürolardan gelen (Personel İşleri Şefliği, Öğrenci İşleri Şefliği, Mali İşler Şefliği, Taşınır İşler Bürosu vb.) evrakların gündeminin hazırlanması (Yönetim Kurulu Üyelerine ve ilgili büro şefliklerine e- Posta ile gönderilmesi) ve alınan Yönetim Kurulu Kararlarının yazılıp, üyelere imzalatıldıktan sonra ilgili bürolara yeniden teslim edilmesi, (2 nüsha halinde)

Yönetim Kurul Kararlarının muhafaza edilmesi için 2 nüsha şeklinde çıkartılması; 

–       Bir nüshası Ciltlenen ve diğer nüshası Klasöre takılan Yönetim Kurulu Kararlarının muhafaza edilmesi için Arşiv Birimine teslim edilmesi.

3- Süresi biten, unvanı nedeniyle ayrılan vb. Fakülte Kurulu Üyelerinin, yeniden seçimlerinin yapılabilmesi için gündem üzerindeki davetiye yazısının Dekan tarafından ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra hangi unvanda (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) öğretim üyesi seçimi yapılacaksa o unvandaki öğretim üyelerine imza karşılığında davetiyenin teslim edilmesi ve seçim yapılacak yerde mühürlü seçim kağıdı ve zarfın, toplantıya katılan öğretim üyelerine imza karşılığında teslim edilmesi ve sonucunda da seçimin tutanak ile imza altına alınması, ilgili birime teslim edilmesi,
4- Akademik Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve tüm öğretim elemanlarına davetiye gönderilmesi,
5- Fakültenin diğer kurumlarla, birim içi-dışı yazışmaları yapmak ayrıca, Fakülte Sekreterinin vereceği görevleri yapmak, (Rektörlük, Bölümler, Birimler ve Diğer Kurumlar)
6- Bir önceki yıla ait (Eylül ayı baz alınarak) Faaliyet Raporlarının düzenlenmesi, Rektörlüğe gönderilmesi,
7- ÖSYM ve AÖF sınavlarında görev almak isteyen Akademik – İdari Personelin ÖSYM-AÖF Görevli İşletim Sistemine girilmesi, unvan değişiklerinin yapılması, ayrılanların silinmesi, ÖSYM-AÖF’nin yapacağı sınavlarla ilgili Fakültemiz binalarının uygun olup olmadığının ÖSYM Sınav Merkezine – AÖF Sınav Koordinatörlüğüne yazı ve faks ile bildirilmesi, her sınavla ilgili duyurunun bölümlere-birimlere yazı ve e-posta ile duyurulması,
8- Yönetim birimiyle diğer birimleri arasında koordineyi sağlamak, e-posta ile bilgi ve duyuru göndermek.
9- Yazı İşleri Şefliğinde görevli Önder Köklü Fakültemizin e-BEYAS Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.
10- Yazı İşleri Şefliğinde görevli Eren Topçuoğlu Fakültemizin Kampus Sorumlusu Memuru olarak görevlendirilmiştir.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Öğrenci İşleri
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
Bölümler ile koordinasyon sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli olarak yürütülmesi, öğrencilere, mezunlara ve akademik personele kaliteli hizmet vermek, alt ve üst birimlere bilgi akışını doğru ve zamanında sunmaktır.

Öğrenci İşleri Şefi: İlgili Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterine bağlı olarak; birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasından, kendi görev alanı içindeki ve diğer birimlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanındaoluşmasından bunun yanında birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımından, işbirliği ve uyumun sağlanmasından,görevli memurların iş bölümünden ve denetlenmelerinden sorumludur. Büronun birinci dereceden amiridir.

 1. Öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi (transkript), askerlik tecil belgelerini düzenlemek.
 2. Ders ve dershane programlarını hazırlamak.
 3. Ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının programlarını hazırlamak ve konuyla ilgili olarak bölümler arası iletişimi sağlamak.
 4. Yatay geçiş, dikey geçiş, hazırlık sınıfından başarısız olan ve LYS ile yeniden gelen öğrencilerin ders muafiyetlerinin kontrollerini yaparak konu ile ilgili belgeleri yönetim kuruluna sunmak.
 5. Fakülte içi ve fakülte dışında yaz okulunda ders alan öğrencilerin ders denklikleri ile ilgili işlemleri yapmak.
 6. Öğrencilere verilecek olan burslarla ilgili işlemleri yapmak.
 7. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını düzenlemek ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletmek.
 8. Yurt dışında öğrenim görmüş olan öğrencilerin diploma denkliklerini yapmak.
 9. Farabi ve Erasmus Programları kapsamında giden ve gelen öğrencilerin protokollerini hazırlamak ve ders denkliklerini Yönetim Kurulu Kararı ile belirlemek.
 10. Fakülte içi ve fakülte dışı ile çeşitli konularda yazışmalar yapmak.
 11. Mezuniyete 1-3 ders sınavına girecek öğrencilerin dilekçelerinin incelerek sınava girmeye hak kazanan öğrenci listelerini bölümlere göndermek.
 12. Öğrencilere öğrenci bilgi sistemi şifresi vermek.
 13. Öğrencilerinöğrenci bilgi sisteminde bulunan özlük ve iletişim bilgilerini güncellemek.
 14. İkinci öğretim öğrencilerinin dönem sonunda ilk 10’a girenlerin tespitini yapmak.
 15. Diploma ve bazı evrakları“aslı gibidir” onayı yapmak.
 16. Fakültemizden mezun olan öğrencilerinçalıştıkları kurumlar tarafından istenen diploma teyit işlemlerini yapmak.
 17. Öğrencilerin staj yapmak istedikleri kurumlarla ilgili yazışmalar yapmak.
 18. Öğrenci bilgi sisteminde kayıtları bulunmayan öğrencilerin dosyalarının incelenerek mezuniyete hak kazanıp kazanmadıklarının belirlenmesi ve geçme notlarının hesaplanarak yeni öğrenci durum belgesi düzenlenmesi.
 19. Çeşitli nedenlerle kaybolan veya zayi olan öğrenci diplomalarının yeniden ikinci nüsha adı altında düzenlenmesi ve ilgili kişilere teslim edilmesi.
 20. Yatay geçiş yapacak öğrencilerin istemiş oldukları 5-i (Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) derslerinin ders içeriklerinin onayını yapmak.
 21. Fakültemizde 3000civarında aktif kayıtlı bulunan öğrenci ile ilgili ortaya çıkan her türlü sorunu çözmek ya da ilgili birimlere yönlendirmek.
 22. Farklı iletişim kanalları ile (tlf, faks, e-mail) ile öğrenci işleri şefliğine gelen soruları yanıtlamak yetkimiz dahilinde olanları derhal çözüme kavuşturmak.
 23. Af ile gelen öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili yönetim kurulu kararlarını alınmasını sağlamak ve intibaklarını yapmak.
 24. Ders kayıtlarında sorun çıkan öğrencilerin danışmaları yada Rektörlük öğrenci işleri ile iletişime geçerek kısa sürede çözüme kavuşturmak.
 25. Not girişlerinde, öğrenci ve öğretim üyelerinin iletmiş oldukları sorunları çözüme kavuşturmak.
 26. Dönem başlarında öğrenci kayıtlarına yardımcı olmak.
 27. Pedagojik Formasyon kontenjanlarını belirlemek, ön kayıtlarını almak, incelemek ve düzenlemek.
 28. Yüzlük ve Dörtlük geçme notlarının dönüştürülmesini yapmak.
 29. Mazeret sınavı haftasından hemen önce yoğun şekilde gelen mazeret dilekçelerini inceleyerek hızlı bir şekilde değerlendirmek ve mazereti uygun görülen öğrenci listesini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak.
 30. Öğretim üyelerinin ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları için düzenlemiş oldukları maddi hata not bildirim formlarını yönetim kuruluna sunmak ve not girişlerinin yapılabilmesi için alınan kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Personel İşleri
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 • Akademik Personel Özlük İşlemleri
  1. Akademik personelin yıllık izin işlemleri (yıllık, mazeret. görevlendirme, ücretsiz izin)
  2. Akademik personelin terfi işlemleri,
  3. Yurtdışındaki araştırma görevlilerinin yazışmaları,
  4. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili yazışmalar,
  5. Akademik personelin dosyalarının takibi,
  6. Akademik personelin görevlendirilmeleri,
  7. Emeklilik işlemleri,
  8. 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan yabancı uyruklu personel işlemleri,
  9. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi Yardımcı Doçent, 31. maddesi Öğretim Görevlisi, 33. maddesi Uzman, 50/d maddesi Araştırma Görevlilerine ait yeniden atama işlemleri.
  10. Naklen gelen ve giden öğretim elemanına ait yazışmalar.
  11. Akademik personelin emekli sicil numaralarının takibi.
  12. 1416 sayılı Kanuna göre üniversitemiz adına yurt dışında eğitim gören araştırma görevlilerine ait yazışmalar.
  13. Yurtiçi ve Yurtdışında Lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerine ait yazışmalar.
  14. Diğer Üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listesi.
  15. Akademik personel sendika kayıtlarının tutulması.
  16. Araştırma Görevlisi; Öğretim Görevlisi ve Uzman Kadro müracaatları ve atama işlemleri,

  İdari Personel Özlük İşlemleri

  1. İdari personel hizmet belgelerinin hazırlanması, (YHS)
  2. Akademik ve idari personelin kimliklerin çıkarılması,
  3. İdari personelin yıllık izin işlemleri (yıllık, mazeret. görevlendirme, ücretsiz izin)
  4. Açıktan atama izni ve atama işlemleri,
  5. Naklen gelen – giden Akademik ve İdari personele ait yazışmalar.
  6. İdari personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler.(YHS)
  7. İdari kadro listelerinin hazırlanması,
  8. İdari personelle ilgili yazışmalar.
  9. İstatistik bilgilerinin tutulması ve güncelleştirilmesi,
  10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94. maddesi uyarınca Müstafi-İstifa işlemlerinin, onay tekliflerinin hazırlanması,
  11. İdari personelin emekli sicil numaralarının takibi,
  12. 657 sayılı SDMK’nun 64. ve68. maddeleri gereğince olumlu sicil uygulamaları, (YHS)
  13. İdari personel imza çizelgelerinin hazırlanması ve takibi,
  14. İdari personel mesai raporlarının hazırlanması,
  15. İdari personel sendika kayıtlarının tutulması,
  16. Açıktan atanan Akademik ve İdari personelin SGK kayıtlarının yapılması,
  17. İlişiği kesilen emekli olan Akademik ve İdari personelin SGK kayıtlarının düşülmesi,
  18. Rektörlük Daire Başkanlığından gelen tüm yazıların cevaplandırılması,

  Disiplin ve Sicil İşlemleri

  1. Adli Mercilerle yapılan yazışmalar.
  2. Sicil raporlarının takip edilmesi, (YHS)
  3. Disiplin ve ceza soruşturması takibi, (YHS)
  4. 3628 sayılı Kanunun gereğince Mal Bildirimi formlarının hazırlanıp Rektörlüğe sunulması,

  Kadro İşlemleri

  1. Kadro iptal ve ihdas işlemleri tekliflerinin hazırlanması,
  2. Kadro aktarılması tekliflerinin hazırlanması,
  3. Kadro ilan işlemlerin tekliflerinin hazırlanması,
  4. Sınavların yapılması,
  5. Sınav jüri yazışmaları,
  6. Kadro pozisyonlarının takibi ve uygulanması.

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  1. Gelen ve giden evrakların kayıtları,
  2. Akademik ve idari personel Pasaport işlemleri,
  3. Sicil Dosyası teslim alınması gönderilmesi işlemleri,
  4. Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarının tutulması. (Arşiv Hizmetleri)

  Diğer İşlemler

  1. Öğrenci sınavlarına gözetmen görevlendirilmesi,
  2. Bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması, .
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Mali İşler
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 1. Fakültede yapılacak harcamaların evrakını hazırlayıp, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek ve takip etmek,
 2. Harcamalarla ilgili dosyaları tutmak,
 3. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak,
 4. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek,
 5. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlamak,
 6. Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak,
 7. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak,
 8. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, zamanı dolanları kurallara uygun olarak imha etmek,
 9. Her türlü malzeme,  demirbaş malzeme, teknik bakım ve onarım malzemeleri, temizlik malzemelerini temin etmek,
 10. Mali yıl bütçesi dahilinde birimlerin ihtiyaç duyduğu araç-gereç, cihaz makine-teçhizat satın alma işlemlerini yürütmek,
 11. Sürekli Görev Yolluğu, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu, Doçentlik Görev Yolluğu Hazırlama işlemlerinin yapılması,
 12. Telefon-faks, elektrik, su, doğalgaz faturalarının  ödeme hazırlığını yapmak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 13. Bütçe Hazırlanması,
 14. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması,
 15. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama doğrultusunda hazırlamak, .
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Mali İşler (Muhasebe)
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
Muhasebe biriminde ayrı ayrı bir görev dağılımı yapılmamakla birlikte, her görev ortak yürütülmektedir. Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin (330 kişilik) her ay işlerinin yapılması ve takip edilmesi,

 1. Büromuza ait e-BEYAS takibi ve giden evraklara tarih sayı verilmesi.
 2. Derece ve terfi ilerlemesi gelenlerin güncellenmesi,
 3. Özel Sigortaların takip edilmesi.
 4. Mesai puantajlarının takibi ve çizelgelerinin hazırlanması.
 5. Mesailerin hazırlanıp ödenmesi,
 6. Maaşların ödenmesi ile ilgili takip,
 7. Ek derslerin ödenmesi (1. Öğretim ve 2. Öğretim)
 8. Bireysel emeklilik takibi ve ödemelerin aktarılması,
 9. Döner sermayeden dolayı ek ödemelerin takibi matrahı,
 10. Ek ders puantaj tablosu oluşturulması ve kontrolü,
 11. Ayrılan ve gelen personel takibi,
 12. Nakil il muhaberi için bilgi ve onay işlemi,
 13. İşten ayrılan, görevine son verilen personele borç onayı,
 14. SGK’ya her ay kesenek aktarımlı yapılması, (İnternetten eski ve yeni personel ve ücretsiz izinli olanlar için ayrı ayrı)
 15. Emekli kesenek takibi ve kontrolü,
 16. Maaşı takipli personelin icra takibi,
 17. Rektörlük yazışmaları (Maaş ve ödemelerle ilgili)
 18. İcra yazışmaları,
 19. Genel olarak bütün maaş, 1. Eğitim ve 2. Eğitim ek ders için yapılan yazışma ve ekleri yapılması ve kontrolü,
 20. Aile yardımı beyannamesi ve takibi,
 21. Terfilerden doğan maaş farklarının yapılması,
 22. Doğum ve Ölüm yardımı ödemesinin yapılması,
 23. Bütün ödemeler için Tahakkuk yapılması (e-bütçe internet üzerinden)
 24. Yaz Okulu ek ders kontrolü ve ödemesinin yapılması,
 25. Profesörlerin ödeme takibi yıllara göre tazminat ve ek gösterge,
 26. 6 yaşından küçük çocukların çok yardımı ödenmesinin takibi,
 27. Maaşlı ve maaşsız personelin kesenek takibi,
 28. il tazminat takibi,
 29. Asgari ücret ve özel gider indirimi takibi,
 30. Sözleşmeli olarak ek derse giren öğretim üyelerinin tahakkuku ve sigorta işlemlerinin yapılması
 31. Ödemesi hazırlanan evrakların ödenmesi için gereken takibin yapılması ve banka disketlerinin hazırlanması,
 32. Maaşlardaki kefalet kesintilerini takibi,
 33. Maaşlardaki kira kesintilerin takibi,
 34. Öğretim üyelerinin jüri üyelikleri takibi ve tahakkukunun yapılması,
 35. Stajyer öğrencilerin SGK işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 36. Stajyer öğrencilerin SGK prim bildirim ve tahakkuklarının yapılması,
 37. Geçmiş yıllara dönüş çeşitli belge ve ödemelerin cevaplandırılması,
 38. Ders telafi Yönetim Kurulu Kararlarının takibi,
 39. Çeşitli Memur Sendikalarına Üye personelin özlük haklarının takip edilmesi, her ay düzenli bir şekilde yazışmaları ve kesinti listelerinin gönderilmesi,
 40. Jüri ücretlerinin ödenmesi.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Bölüm Sekreterlikleri
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
Bölüm Başkanlığı;

 1. Bölüm başkanının telefon görüşmeleri ve randevularını düzenlemek.
 2. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları  kontrol ederek  indirmek.
 3. Dekanlıktan gelen görüş, öneri ve faaliyet raporlarının cevaplarını Bölüm Başkanlığı görüşü alınarak hazırlamak ve yazmak.
 4. Bölüm Öğretim üyelerinin Demirbaş isteklerini ve arıza ve tamirat işlerini Dekanlığa bildirmek.
 5. Dekanlık giden-gelen önemli yazıların dosyalarını tutmak.
 6. Bölüm seminerlerinin Bölüme, diğer üniversitelere ve ilgili bölümlere duyurulması sağlamak.
 7. Bölümlerle ilgili konularda diğer Bölümlerle yazışmalar yapmak.
 8. Bölümde yapılan Doçentlik Sözlü sınavlarında organizasyonunda görev almak.
 9. Öğretim üyelerine gelen Resmi Posta ve Kargoların teslim alınarak ilgili öğretim üyelerine haber vermek.
 10. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının bölümle ilgili maddelerinin yerine getirilmesini izlemek ve sağlamak, bu konuda bölüm başkanını bilgilendirmek.
 11. Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.
 12. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzemeyi korumak, genel bakımlarının yapılmasını sağlamak.
 13. Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini sağlamak.
 14. Dekanlık Birimleri ile koordineli çalışmak.

Bölümün öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının;

 1. Öğretim elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirme ve UBED yazılarını yazmak ve takip etmek.
 2. Öğretim üyelerinin ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte bildirmek.
 3. Yıllık izin ve görevli izinli dilekçelerini Dekanlığa bildirmek.
 4. Öğretim üyesi ve öğretim elemanı görev sürelerinin uzatılmasını takip etmek ve yazmak.
 5. Akademik personelin dosyalarının tutmak.
 6. Öğretim üyelerinin ek ders yüklerinin toplanması için duyurusunu yaparak toplanmasını sağlamak ve Muhasebeye iletmek.

Bölüm  lisans öğrencilerine;

 1. Lisans Öğrencilerine Kısmi danışmanlık yapmak ve yardımcı olmak.
 2. Ders programı, vize ve final sınavlarının programını hazırlanmasında öğretim üyelerine bilgi vermek ve programın hazırlanmasında yardımcı olmak.
 3. Bölüm Akademik Kurul Kararıyla belirlenen Okutulacak dersleri ve bu dersleri verecek öğretim üyelerinin Üniversitemiz içindeki ve dışındaki görevlendirmeleri yazmak ve duyuru panolarında duyurmak.
 4. LYS ve Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin muafiyet çizelgelerini hazırlamak ve Dekanlığa bildirmek.
 5. Öğrenci burslarıyla ilgili duyuruları yapmak başvuruları Bölüm Başkanlığı nezdinde yazışmaları yapmak.

BÖLÜM SEKRETRLİKLERİNİN ENSTİTÜ İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULULAR

Enstitü: Üniversitelerde ve Fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili  bilim  dallarında  lisansüstü, eğitim-öğretim,  bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

 1. Lisansüstü Öğrencilere Kısmi danışmanlık yapmak ve yardımcı olmak.
 2. madde ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programında gelen araştırma görevlilerinin görevlendirme yazışmalarını yapmak.
 3. Öğretim Üyelerinin Enstitü ile ilgili olan ek ders yüklerinin yazışmalarını yapmak ve fiziksel olarak Enstitü Muhasebe birimine iletmek.
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yazılı sınav sonuçlarını Enstitüye bildirmek.
 5. Lisansüstü öğrencilerin ayrı ayrı dosyalarını tutmak.
 6. Kesin kayıt yaptıran Yüksek Lisans ve doktora öğrencisinin Bölüm Akademik kurul Kararı ile danışman atmalarını Enstitüye bildirmek.
 7. Yüksek Lisans Öğrencisinin Tez konusunu Bölüm Akademik Kurul Kararı ile birlikte Enstitüye bildirmek.
 8. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisinin Tez savunma Jüri Önerisin Bölüm Akademik kurul kararı ile birlikte Enstitüye bildirmek.
 9. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisinin Tez Savunma sınav sonucunu Enstitüye bildirmek.
 10. Doktora öğrencisinin Tez İzleme Komitesi Tutanaklarını Enstitüye bildirmek.
 11. Doktora öğrencilerinin yeterlik sınavlarının yapılmasında sınav komisyonuna yardımcı  olmak ve sınav sonuçlarını Enstitüye bildirmek.
 12. 35. madde ve ÖYP ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin altı aylık faaliyet  raporlarının toplanması için duyuru yaparak toplayıp Enstitüye bildirmek.
 13. 35. madde ve ÖYP ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin sempozyum görevlendirmeleri ve UBED yazışmalarını yapmak.
 14. Lisansüstü okutulan derslerin Bölüm Akademik kurul Kararı ile birlikte Enstitüye bildirmek.
 15. Lisansüstü öğrencilerin Farklı Üniversitelerde ders alma isteklerini Enstitüye yazmak.
 16. Özel Öğrenci olarak ders alan öğrencilerin ders saydırma isteklerini Enstitüye yazmak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri Bürosu
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 1. Belge Yönetimi ve Arşiv İşlerini düzenlemek.
 2. Gelen evrakları kayıt e-BEYAS sistemine kayıt etmek, havalesini ve dağıtımını yapmak,
 3. İç ve dış posta evrak dağıtımı yapmak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı İdari İşler
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
  1. Fen ve Mühendislik Fakültesinin Bahçe Temizliği ve Bakımı,
  2. Fakültemiz ve Rektörlük tarafından düzenlenen etkinliklerde organizasyonu sağlamak,
  3. Temizlik görevlilerinin izin ve rapor işlemlerini yürütmek ve ay sonlarında Rektörlüğe ve Bağlı oldukları şirketi bilgilendirmek,
  4. Fakültemiz öğretim üyelerinin isimliklerinin ve yönlendirme levhalarının düzenlenmesi,
  5. Fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerin zaman zaman düzenlemiş oldukları teknik gezilerde yazışmaları organize etmek,
  6. Fen Fakültesi ve Merkez Kantinde stant açmak isteyen firmalara aracılık etmek,
  7. Fakültemizde öğrenciler arasında meydana gelen sorunları, Rektörlük güvenlikle irtibata geçerek çözüme ulaştırmak,
  8. Rahatsızlanan veya Fakülte sınırları içerisinde kaza geçiren öğrencilere veya personele ambulans temin edip, tedavilerini sağlamak,
  9. Fakültemize ait olan seranın ve santralin sorumlulukları,
  10. Fakültemiz hocalarının ihtiyaçları için atölyede yapılan malzemelerin temizlenerek odalarına yerleştirilmesini sağlamak,
  11. Fen Fakültesinin hocaların odalarını, laboratuarlarını, sınıf ve derslikleri, kat koridorlarını, WC ve idari büroların temizliğini sağlamak,
  12. Fakültemiz laboratuarlarından çıkan kimyasal atıkların güvenli bir biçimde imha firmalarıyla irtibata geçerek taşıtmak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı İdari İşler (Atölyeler Şefliği)
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 1. ATÖLYELER ŞEFİ’NİN GÖREVLERİ
  1. Birimde çalışan personel arasındaki iş bölümü yapılarak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.
  2. Bakım ve onarımların öncesinde ve sonrasında yapılan yapılması gereken işler için ilgili bakım onarım ve muayene ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.
  3. Amirleri tarafından verilen iş istemlerinin atölye çalışanlarına dağılımını yapmak
  4. Atölye çalışanlarının yaptıkları işleri denetlemek
  5. Isı merkezinin gece nöbet listesini hazırlamak

  TESİSAT VE ISI SİSTEMİ GÖREV TANIMI

  1. Amirleri tarafından verilen iş istemlerinin atölye çalışanlarına dağılımını yapmak
  2. Tesisat ve kazan dairesi ile ilgili tüm işleri kontrol etmek
  3. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak
  4. Çalıştığı birimin temiz ve pis su sisteminde meydana gelebilecek arızaları gidermek,

  ELEKTRİK ATÖLYESİ GÖREV TANIMI

  1. Dekanlık binası ve çevresindeki tüm elektrik aksamlarının kontrollerini yapmak
  2. Jeneratörü, klimaları kontrol ederek, arıza durumunda amirlerine bildirmek
  3. Bozulan ve elektrik atölyesi tarafından yapılamayan işleri Dekanlık Makamına bildirmek
  4. Çalıştığı birimde meydana gelebilecek elektrik arızalarını gidermek,
  5. Çalıştığı birimde bulunan elektrik panolarının bakımını yapmak, rutin kontrollerini gerçekleştirmek,
  6. Çalıştığı birimin tüm aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak,
  7. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  TEKSİR MERKEZİ

  1. Fakültenin fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki baskı makinelerini korumak ve genel bakımını yapmak,
  2. Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik personele ait resmi evrakları çoğaltmak
  3. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak

  METAL İŞLERİ ATÖLYESİ GÖREV TANIMI

  1. Fakültemizde bulunan Demirkapı – pencerelerin tamiri bakımlarını yapılması
  2. Tezgah, masa ve korkuluk imalat ve tamiratının yapılması
  3. Koltuk ve sandalye tamirlerinin yapılması,
  4. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak

  CAM ATÖLYESİ GÖREV TANIMI

  1. Fakültemizde kırılan camların yenilenmesi.
  2. Pano ve Çerçeve yapılması ve tamiri.
  3. Kapı ve kolidor isimliklerinin takibi.
  4. Laboratuvardaki camlara aspiratör takılması.
  5. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  SANTRAL VE TELEFON BİRİMİ GÖREV TANIMI

  1. Fakültemiz Santralinin bakımı.
  2. Telefon arızalarının giderilmesi.
  3. Telefon hattı çekilmesi ve yeni hat verilmesi.
  4. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  BOYA ATÖLYESİ GÖREV TANIMI

  1. Çalıştığı birim binalarına ait boya-badana işlerini yapmak.
  2. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  .

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı İdari İşler (Bilgi İşlem)
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 1. Fakülte-Rektörlük bilgisayarlara yazılım yüklenmesi ve güncellenmesi,
 2. Yazıcı ve tarayıcı tanıtılması,
 3. Projeksiyon bağlantıları,
 4. Kimdost sistemine mac numaralarının girilerek internet erişiminin sağlanması,
 5. İnternet hatlarının kontrolü,
 6. Sistem odalarının kontrol ve arızalarının giderilmesi,
 7. Wifi cihazlarının kontrolü,
 8. Teknolojik konularda üst yönetime danışmanlık yapmak.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Taşınır İşler (Demirbaş ve Sarf Ambarı)
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 1. Harcama Birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak ,tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 2. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide(Strateji Geliştirme Daire Başkalığı)  görevlisine göndermek.
 3. Kullanıma verilmesi uygun görülen demirbaş malzemeleri ilgililere teslim etmek.
 4. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 5. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen  azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 7. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planmasının yapılmasına yardımcı olmak.
 8. Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabını Cetvellerini hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 9. Hurda vasfına haiz malzemelerin hurda komisyonu kararından sonra hurda işlemlerini yapmak ve hurda alanına göndermek.
 10. Taşınır Kayıt Sistemi (TKS) üzerinden taşınır malzemelerin teslim edilmesi için istek birimleri, yerleşim birimlerinin tanımlanması.
 11. Harcama birimine satınalma, bağış veya yardım alma ve devir olarak gelen taşınırların giriş ve çıkış işlemleri ile yazışmalarının yapılması.
 12. Ortak alanlara ve kişilere verilen demirbaş malzemelere barkod yapıştırma işleminin yapılması
 13. Harcama birimine gelen demirbaş malzemelerin periyodik olarak muhasebeleştirme işlemini yaparak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
 14. Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabını Cetvellerini hazırlayarak Taşınır Kontrol Yetkilisine Sunmak.
 15. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) tarafından harcama birimine alınan malzemelerin DMİS programı kullanılarak giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ve yıl sonu cetvellerinin hazırlanması.
 16. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) tarafından satın alınarak harcama birimine teslim edilen demirbaş malzemelerin ilgililere giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması.
 17. Birimler tarafından talep edilen demirbaş malzemelerin karşılanabilmesi için ilgili yerlere yazışmaların yapılması.
 18. e–Beyas üzerinden yazışmaların yapılması.
 19. Ortak alanlara ve kişilerin kullanımına verilen demirbaş malzemeler için taşınır teslim belgesinin düzenlenmesi.
 20. Bölüm Başkanlıklarına Tübitak Projelerinden alınan demirbaş malzemelerin için komisyon üyelerinin talep edilmesi.
 21. Bölüm Başkanlıklarına Hurdaya ayrılacak demirbaş malzemeler için hurda komisyon üyelerinin talep edilmesi.
T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Kütüphane
Üst Yönetici/Yöneticileri Fakülte Sekreteri /Dekan Yardımcıları /Dekan
Personel
 • İDARİ HİZMETLER
 1. Kütüphanenin etkin yönetimi için genel düzenlemeleri sağlamak,
 2. Kütüphane yönetimi için gerekli olan yazışmaları yapmak,
 3. Kütüphane faaliyetlerinin sağlanması ve istatistikî verilerin hazırlanması,
 4. Kütüphane personeli arasında koordinasyonunu sağlamak ve kütüphane personelinin özlük haklarının takibini yapmak,
 5. Kütüphane içinde çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin özlük haklarının takibini yapmak,
 6. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
 • DANIŞMA HİZMETİ
 1. Kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımı sağlamak,
 2. Kullanıcıların kütüphaneden yararlanması konusunda yardımcı olmak,
 3. Kaynak taraması yaparak kullanıcıların bilgiye erişimini sağlamak.
 • TEKNİK HİZMETLER
 1. Kaynakların satın alma, bağış ve/veya sağlama işlemlerini gerçekleştirmek,
 2. Kütüphanede bulunan kaynakların kataloglama, sınıflama ve tasnif işlemlerinin yapmak,
 3. Kataloglanan kaynakların damga, etiket, güvenlik ve barkod işlemlerinin yapılması,
 4. Kataloglanan kaynakların otomasyon sistemine aktarılması,
 5. Teknik işlemleri yapılan kaynakların kütüphane raflarına yerleştirmek.
 • ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
 1. Kullanıcıların aradıkları kaynakların kullanımında kullanıcıya yardım etmek,
 2. Kullanılan otomasyon sistemi üzerinden üyelik işlemlerini yapmak,
 3. Üniversitemizin akademik ve idari personeli ve öğrencilerine ödünç alma /verme hizmeti sunmak,
 4. Ödünç verilen materyallerin takibini yapmak,
 5. Okuma salonları içerisinde gerekli kontrolü sağlamak,
 6. ILL (Kütüphaneler arası ödünç verme) hizmetini etkin şekilde sağlamak..