Projeler

/Projeler
Projeler 2017-01-20T17:12:59+00:00
Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Pb+2 ağır metal stresi altındaki Pseudovernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi. BAP 2013 – 2014
3 Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real-Time PCR Yöntemleriyle İncelenmesi. BAP 2012 – 2015
8 Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi BAP 2013-2014
15  Evernia prunastri (L.) Ach. ve Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.  Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Tarım İlacı Biyosorpsiyonu. BAP 2012-2014
16 Türkiyede Yayılış Gösteren Salsola (Chenopodiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu BAP 2011-2014
17 Türkiye Orta Anadolu Bölgesi Tuzlu-Alkali Toprak Koşullarında Yaşam Süren Arbusküler Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin Belirlenmesi BAP 2012-2013
19 Türkiye’deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi. BAP 2009-2012
22 Asartepe Baraj Gölü besin zincirinin ve sazan (Cyprinus carpio L.,) ile turna (Esox lucius L., )nın bazı dokularındaki ağır metal birikimi. BAP 2012
24 Türkiye’den izole edilen Bacillus ve Geobacillus cinsi izolatların alkalen proteaz ve lipaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi ve izolatların taksonomik sınıflandırılması BAP 2011 – 2013
25 Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarında RAPD ve mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) Analizi BAP 2009-2012
28 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) ve Nükleer DNA Sekans Analizi BAP 2011-2014
33 Türkiye’den izole edilen Bacillus ve Geobacillus cinsi izolatların alkalen proteaz ve lipaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi ve izolatların taksonomik sınıflandırılması BAP 2011-2013
34 Fenol Biyoremediasyonunda Karışık ve Saf Kültürlerin Kullanımı BAP 2013-2014
Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Türkiye Salix L. (Salicaceae) taksonlari üzerinde palinolojik, moleküler ve mikromorfolojik araştirmalar BAP 2014- Devam ediyor
2 Yerli ve yabancı aspir (Carthamus tinctorius L) çeşitlerinde oleik asidin (Omega 9) linoleik aside (Omega 6) çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi. BAP 2014-Devam ediyor
3 Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm Veriminin Arttırılmas” BAP 2014- Devam ediyor.
4 Türkiye’de yayılış gösteren Atriplex L. (Chenopodiaceae) cinsi türlerinin palinolojik, mikromorfolojik, karyolojik olarak incelenmesi ve taksonomik revizyonu. BAP Devam ediyor
5 Türkiye Salix L. (Salicaceae) Taksonları Üzerinde Palinolojik, Moleküler ve Mikromorfolojik Araştırmalar,  Ankara Üniversitesi, BAP. 26.11.2013-26.11.2016. Proje Yürütücüsü. BAP 2013-Devam ediyor
6 ürkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mikrosatellit mt DNA (Sitokrom b) dizi analizi BAP 2012-Devam ediyor
7 Ankara’nın  Etrafından Toplanan Bitkilerin  Antioksidan  ve  Antikanser  Değerlendirilmesi BAP 2013-Devam ediyor
8 Fenol ve Cr(VI)’nın Birlikte Gideriminde Mikroorganizma Kullanımı BAP 2014-Devam ediyor
9 Karbon tetraklorür (CCl4) toksisitesine karşı melatonin ve D vitaminin hücre proliferasyonu ve oksidatif stres üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi. BAP 2012-Devam ediyor
Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi TÜBİTAK 2010-2013
2 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi TÜBİTAK 2010-2013
3 Doğal tetraploid Trifolium pratense L. ve Medicago sativa (Elçi yoncası)’nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez. Kariyer-TÜBİTAK 2009-2012
4 Farklı biber genotiplerinde Phytophthora capsici’ye  karşı dışsal olarak uygulanan serbest poliaminler ve prolinin bazı fizyolojik parametreler üzerine  etkisi TÜBİTAK 2013-2014
5 Triakontanol ve yüksek hidrostatik basıncın serbest ve tutuklanmış Capsicum annum L.hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin üretimi üzerine etkisi TÜBİTAK 2013-2015
6 Kurugöl (Bolu) Zooplankton Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi ve Bazı Su Kalite Değerleriyle İlişkisi TÜBİTAK 2013
7 Türkiye’deki Mustela Linnaeus, 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı TÜBİTAK 2011-2014
8 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi TÜBİTAK 2010-2013
9 Kanser Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Aracılı İntihar Gen Tedavisi TÜBİTAK 2011-2013
10 Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera Oleae) Populasyonlarının Mikrosatellit ve Mitokondriyal DNA Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karekterizasyonu ve Bu Populasyonlarda Ace Genindeki Organofosfat İnsektisit Direnç Mutasyon Frekanslarının Belirlenmesi TÜBİTAK 2010-2013

 

Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Ağır metal ve UV stresine maruz kalmış ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinde ısı şoku proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi TÜBİTAK 2014-Devam ediyor
2 Türkiye’de yayılış gösteren  Allactaga (Mammalia: Rodentia) türlerinin taksonomisi ve filogenisi TÜBİTAK 2015-Devam ediyor

Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Engineering the acceptor spesificity of trehalose phosphorylase the Special Research Council (BOF) of Ghent University 2011-2012
2 Loop engineering of cellobiose phosphorylase from Clostridium thermocellum the Special Research Council (BOF) of Ghent University 2011-2012
3 Güneydoğu Anadolu’da Yayılış yapan Tarla Farelerinin (Microtus socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği TÜBİTAK-MHEST ……

 

Sıra No Projenin Adı Destekleyen Kuruluş Başlanma/Bitiş Tarihi
1 Türkiye’deki ve Balkan Yarımadasındaki Gliridae (Mammalia: Rodentia) Familyası Türlerinin Sistematiği, Yayılışı ve Genetik Farklılıkları TÜBİTAK-BAS 2014-2017